(महाराष्ट्र शासनाची कंपनी)
संपर्क

महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या, पुणे


कार्यालयीन पत्ता:

महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या.

साखर संकुल, शिवाजी नगर, पुणे - 411 005,

Email ID:- hopune@mahamcdc.com, mcdcpune@gmail.com

Phone No. +91 20 29809408